หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร การจัดการความรู้ เอกสารหลักสูตร ติดต่อสำนักวิชาการ
หน้าแรก   >   ประวัติความเป็นมา
 

สำนักวิชาการ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาการ

 

 

             สถานที่ตั้งของสำนักวิชาการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 2  หมายเลขห้อง  1217  สำนักวิชาการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยราชพฤกษ์  ได้มีการจัดแบ่งส่วนราชการตามประกาศ  ทบวง  มหาวิทยาลัย  เรื่องการแบ่งส่วนงาน  ในสำนักต่าง ๆ ของวิทยาลัยราชพฤกษ์  (ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษษยน  พ.ศ.2549)  สำนักวิชาการถือเป็นส่วนงานหนึ่งของวิทยาลัยราชพฤกษ์  โดยมีผู้บริหารสูงสุด  คือ  อธิการบดี  ดร.อณาวุฒิ  ชูทรัพย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  คือ  รศ.ดร.วิรัช  วรรณรัตน์  และผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  คือ  นางผ่องใส  ถาวรจักร์  ซึ่งประกอบด้วย  6  งาน  คือ  งานพัฒนาหลักสูตร  งานจัดการเรียนการสอน  งานทะเบียน/ประมวลผล  งานบริการวิชาการแก่สังคม  งานแผน/ประกันคุณภาพ  และงานธุรการสำนักงาน

 

 

ปรัชญา

 

 

          TAKE CARE & SMILE

          สำนักวิขาการสนับสนุนในการพัฒนาการบริการงานด้านวิชาการ  โดยจะเป็นส่วนกลางในการสร้างมาตรฐานทางวิชาการในงานด้านหลักสูตร  งานจัดการเรียนการสอน  งานบริการวิชาการแก่สังคม  ส่งเสริมงานวิจัย  ด้วยไมตรีจิต  และบริการด้วยความรวดเร็ว

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

           วิทยาลัย ราชพฤกษ์เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสมดุลด้าน ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบต่อสังคม  สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  ตามปรัญชาที่ว่า  "สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่  คุณภาพ  คุณธรรม  นำหน้าสู่สากล"

 

 

พันธกิจ

 

 

          - ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ  และมีความสามารถในการปฎิบัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

          - ปลูกฝังระเบียบ  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  แก่นักศึกษา  เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

          - สร้างเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม  และพัฒนาประเทศชาติ

          - เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ

          - ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม อันดีงาม  เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย


วัตถุประสงค์ :

          1. เพื่อประสานนโยบายและแผนงานการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์

          2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัย

          3. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

          4. เพื่อให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.