หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร การจัดการความรู้ เอกสารหลักสูตร ติดต่อสำนักวิชาการ
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
สำนักวิชาการ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  สำนักวิชาการ
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา วัชระรังษี
  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา วัชระรังษี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวรัตนาภรณ์ กิตติทนงวัตร
  นักวิชาการงานหลักสูตร

    นางสาวรัตนาภรณ์ กิตติทนงวัตร
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  นศ.ม. มหาวิทยาลัยสยาม
  ศศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วิชาชีพครู)
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์พิชญาวี คณะผล
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งานเทียบโอนหลักสูตร

    อาจารย์พิชญาวี คณะผล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยกาญจนา
  วท.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ว่าที่ร้อยตรี วัฒนชัย ภุมรินทร์
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  งานเทียบโอนระดับปริญญาตรี
  งานจัดการความรู้

    ว่าที่ร้อยตรี วัฒนชัย ภุมรินทร์
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาการคอมพิิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  วท.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
  2549-2557 :  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
  กระทรวงสาธารณสุข
    • ปรับปรุง-พัฒนาเว็บไซต์สำนักจัดการความรู้
    • กระบวนกร-อบรมกระบวนกร บุคลากรกรมควบคุมโรค
  ด้านการจัดการความรู้และถอดบทเรียน
  2557-ปัจจุบัน • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
   
 •  
   

   

  นางสาวณธิดา สุขเปรมจิตร์
  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

    นางสาวณธิดา สุขเปรมจิตร์
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
     
     
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวพรปวีณ์ หมั่นพลศรี
  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

    นางสาวพรปวีณ์ หมั่นพลศรี
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
     
     
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  นางสาวชนากานต์ วลัยเลิศ
  เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ
  จัดการเรียนการสอน

    นางสาวชนากานต์ วลัยเลิศ
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.